Privacyverklaring

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. 

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. 

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer, dat wij uw persoonsgegevens: 

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact via de contactpersoon privacybeleid van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Deze is te bereiken via privacy@hazknederland.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, doordat:

 • u ons uw gegevens via het contactformulier van deze site heeft verstrekt, 
 • u zich abonneert of heeft geabonneerd op een van onze periodieke uitgaven,
 • u deel neemt of heeft deelgenomen aan een van onze (landelijke) bijeenkomsten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Kerkelijke achtergrond
 • E-mailadres
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te komen ter beantwoording van uw informatieverzoek via de website
 • voor het toezenden van periodieke uitgaven
 • voor het op verzoek toezenden van congresmappen of van een (landelijke) bijeenkomst
 • het toezenden van uitnodigingen van op handen zijnde (landelijke) bijeenkomst
 • u te informeren over ……

Geautomatiseerde besluitvorming

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hazknederland.org

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Hersteld Apostolische Zendingkerk Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die vanuit hun functie ertoe bevoegd zijn, en dat wij de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersoon privacybeleid van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Deze is te bereiken via privacy@hazknederland.org 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-02-2019.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.