Laodicea vandaag,

De ontwikkeling naar het hoogtepunt van alles hetgeen de Almachtige God is gaat gestaag door.
Het geloof in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, vermindert sterk en de strijd tegen de christenen wordt ernstiger. Ook de rechtsstaat kan, zo lijkt het, niet langer gegarandeerd worden. Een kwart minder verdachten komt voor de rechter. En het aantal vrijspraken daalde voor het eerst sinds 2007. De maffia krijgt meer gelegenheid voor allerlei bedenkelijke zaken. De politie-top wordt verdacht van vriendjespolitiek met de centrale ondernemingsraad. Mogelijk misbruik van hun machtpositie zijn schokkende conclusies en lijken op fraude, aldus een rapport van een onderzoekscommissie. De politie kan het werk niet meer aan en de motivatie en cultuur staan onder grote spanning. Volgens het CBS zeggen de cijfers niets over de ontwikkeling van de criminaliteit. Een deel van de misdaad blijft buiten beeld van Justitie. Het Openbaar Ministerie seponeerde twee keer zoveel zaken als in 2007. Vele onderzoeken blijven op de plank liggen of belanden in een lade, zonder dat zij tot afronding komen. De dader(s) gaat(n) dan vrijuit, omdat er onvoldoende bewijs is. Bedreigingen en overvallen op mensen stijgen snel, met soms dodelijke slachtoffers. Van een andere orde is het feit, dat wij regelmatig opgeschrikt worden door dierenleed. De mishandeling van slachtvee vindt nog steeds plaats. Terwijl dan ook nog eens blijkt, dat de voedselcontrole verre van goed is. Een situatie die levensbedreigend kan zijn. Verder hebben wij weer vele doden en gewonden te betreuren door natuurgeweld. Noodweer in Italië, Sint-Maarten en zovele andere delen in de wereld lijken wel erger te worden. De Noordzee warmt gevaarlijk snel op. In de sport blijft doping de kop opsteken. Bij het afsluiten van een huwelijk moeten gelijktijdig afspraken gemaakt zijn over scheiding, zo luidt een plan. Wie die afspraken niet nakomt krijgt een fikse boete. De ontwikkeling in het hebben van de eigen regie in het leven en de dood, wordt nu ook al begeleid door een Coöperatie, genaamd “De laatste Wil”. Zij promoten een middel van poeder in een potje, dat na inname een snelle, stille en pijnloze dood bewerkt.
En zo kunnen wij nog wel even doorgaan met ontwikkelingen in zowel het geestelijke als natuurlijke leven, die aanwijzingen en tekenen zijn voor de komst van een nieuwe hemel en aarde. Christus Zelf zal hier de leiding en besturing nemen.
Vandaag vindt daarover een symposium plaats van het Centrum voor Bijbelonderzoek in Veenendaal.
Er zijn enkele interessante onderwerpen die belicht worden zoals: ‘Waar zijn onze doden’ en ‘Tijdelijke en eeuwige bestemming’. ‘Is er herkenning in het dodenrijk en de hemel?’
Wij denken aan het lichaam van de Heer, dat in het graf rustte dat Jozef van Arimathéa had laten uithouwen in een rots. De Geest van Christus was naar God gegaan, want sprak de Heer niet aan het kruis: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’(Lc.23:46). Jezus’ ziel tenslotte was, zoals apostel Paulus noteert in Ef.4:9 ‘nedergedaald naar de lagere, aardse gewesten’. We weten dat Hij daar het paradijs geopend heeft, zoals Hij Zijn medegekruisigde meedeelde: ‘Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’(Lc.23:43). Dat paradijs was dus een afdeling van het dodenrijk, hades in het Grieks en sjeool in het Hebreeuws, in de Statenvertaling vaak verkeerd vertaald als ‘hel’. Het is de plaats waar de zielen van alle gestorvenen heengaan. In Gods Woord wordt dit ook wel aangegeven als de plaats ‘onder de aarde’, bijvoorbeeld in Op.5:3, waar we lezen: ‘En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien’. Er is dus sprake van wezens die zich op drie plaatsen kunnen ophouden: in de hemel, waar engelen zijn, op aarde, waar mensen vertoeven en onder de aarde waar de gestorvenen zijn. De Enige Die de boekrol openen kon, Christus Jezus natuurlijk, afkomstig uit de hemel, op aarde gekomen om de mens met God te doen verzoenen, was ook naar die hades, het dodenrijk, gegaan na Zijn dood en aansluitend de opstanding.
Hij heeft daar niet alleen het paradijs geopend, maar ook het evangelie verkondigd. Dat lezen we toch in 1Petr.3:18-20. Er zijn nog velen op het christelijk erf die geloven dat men bij de dood direct naar hemel of hel gaat. Maar de Bijbelteksten hebben het niet over hemel of hel, maar over het dodenrijk. Dit dodenrijk kent verschillende ‘afdelingen’. Ook de tweede hemel, een paradijselijke situatie, waar Paulus over spreekt in 2Kor.12:4 is een afdeling in dat rijk der doden. Zij, die daarin mogen rusten, hopen en verwachten de komst van Christus, Die dan hun het geestelijk heerlijk lichaam zal schenken om eeuwig te leven. Maranatha.