Laodicea vandaag,

De wereld is thans zo onrustig, dat wij daarin tekenen zien die wij reeds beschreven vinden in de Bijbel en in het bijzonder in het Evangelie, waar de Heer Jezus Christus spreekt (Mattheüs 24 en 25) dat wij zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, de grote verdrukking, de komst van Christus en uiteindelijk het oordeel.

De rampen volgen elkaar in snel tempo op. Is het niet dat er dreiging van oorlog is en het op vele plaatsen in de wereld zelfs oorlog is. En wat ook opvalt is dat er vaak sprake is van een burgeroorlog. Volken die eerst één waren, zijn nu elkaars vijanden. Haat en nijd is aan de orde van de dag. Raketten worden als test afgevuurd, zelfs over de grenzen van een ander land. Eensgezindheid over het afkeuren van dit gevaarlijke handelen is er niet. Eerder zien wij dat grote mogendheden ook weer tegenover elkaar komen te staan. Waar is men op uit?

Niet naar de vrede en zeker niet naar de vrede met God de Schepper. Zijn schepping wordt hoe langer hoe meer beschadigd. Ook door grote rampen, zoals in Texas, Houston, door cycloon Harvey. Nu al 30 doden en een groot deel is beschadigd of vernietigd door de winden en enorme regenval. Het opwarmen van de aarde laat velen koud. Maar ook, zoals eerder geschreven, de maatschappelijke ontwikkeling op velerlei terrein. Privacy doet er minder toe. Normen en waarden, zoals die er waren, worden los gelaten. Telkens weer ontstaan nieuwe situaties en niet zelden is ook het christelijke geloof het doelwit. Zo werd in een krant door een correspondent melding gemaakt, dat regelmatig  de metalen afbeelding van Jezus Christus van het kruis werd gestolen. Het blijkt wat waard voor dieven. Het kerkbestuur denkt er nu over om kunststofbeelden op te hangen. Het is te gek voor woorden. Misschien is dit een aanwijzing om een leeg kruis als symbool, zoals reeds bij een groot aantal christenen feit is, te accepteren. Immers Christus is begraven, opgestaan uit de dood en ten hemel gevaren, dus een leeg kruis achterlatend als symbool van de opstanding en wederkomst van de Heer Jezus in heerlijkheid.

Ook op het gebied van de medische wetenschap is er discussie over de vergoeding door zorgverzekeraars van de NIP-test. Een test die zwangere vrouwen kunnen laten uitvoeren om hun ongeboren kind op afwijkingen als ‘down’ te testen. En zo gaat de wereld verder zonder God, de Schepper en Onderhouder van al wat leeft en bestaat. Ook de geestelijke aanwezigheid in de ziel, alsmede die van Gods Geest, de Heilige Geest, in het menselijke leven telt niet meer mee. Velen weten niet dat zij ook geestelijk zijn.

Men ziet wel in het natuurlijke leven veel gevaar. Nu is het weer de tijgermug, waarover men zich zorgen maakt, want deze brengt een gevaarlijk virus over. Of men moet voorzichtig zijn met het houden van geiten, waarvan de aanwezigheid gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid, aangezien mensen longaandoeningen kunnen krijgen, meer dan zij die niet in de buurt van geitenboerderijen wonen.

Ja, zoals geschreven, de wereld wordt er eerlijk gezegd niet beter op. Haat en (burger)oorlog zijn aan de orde van de dag. Vechten met elkaar en vooral met de politie is het platform van politieke en rassenideologen, van blank en zwart, van links tot rechts, allen met een eigen rechtvaardiging van hun weerzin, die de funderingen van de maatschappij willen ondermijnen. De haters zoeken naar incidenten, die aanleiding kunnen geven te demonstreren en te protesteren; en dat roept weer tegenactie op. In Amerika ging het bijvoorbeeld om een protest tegen het verwijderen van een standbeeld van een generaal van de zuidelijke staten ten tijde van de burgeroorlog. Maar de voorstanders voor behoud van de standbeelden en andere geschiedenistekenen, kwamen met stokken en knuppels en sloegen op de demonstranten in, waarop weer terug geslagen werd met vele gewonden en zelfs doden. Rassentegenstellingen worden met de dag groter.

Om het tij te keren moet er nog meer met elkaar gepraat worden. Ook andere verschillen in de samenleving moeten geaccepteerd worden. En om daar serieus mee te beginnen, hebben de gemeente Amsterdam en de Nederlandse Spoorwegen in het kader van de postmoderne genderproblematiek besloten om de aanspreekvorm ‘dames en heren’ te schrappen. Het subjectieve gevoel van een individu over zijn of haar seksuele identiteit, en niet zijn of haar biologische, is bepalend. Dadelijk komt men met dit besluit weer in discussie als het bijvoorbeeld gaat over de problematiek van vrouwenrechten. En zo is de wereld en haar samenleving in grote strijd. De antichrist openbaart zich meer en meer. Het ongeloof neemt toe.

Wij leven in een tijd waarin de hoeksteen van het christelijk geloof wordt verraden.

Deze hoeksteen is juist de enige houvast in deze moeilijke en zware tijd. Die Hoeksteen is de Heer Jezus Christus, Die ook de Rots is waarop het geloof gebouwd wordt. En dat geloof vinden wij weer vast verankerd in de Bijbel, het Woord van God. Eén van de beloften van God is, dat er een nieuwe hemel en aarde komt. Een schepping en schepsel die volkomen verheerlijkt zijn. Geen haat, geen oorlog of andere rampen, geen ziekten, maar een leven in vrede met alle mensen. Kom tot de Bruiloft. Heer Jezus, kom haastig. Amen.