Laodicea vandaag,

We hebben de laatste weken mogen meemaken dat de Bijbel het belangrijkste boek werd gevonden in een verkiezing waar iedereen aan mee kon doen. Het betrof dan weliswaar de NBV-vertaling uit 2004, maar ook de Statenvertaling eindigde redelijk hoog, namelijk op nummer 14, terwijl de Bijbel in gewone taal eveneens nog aardig scoorde op nummer 17. De HSV eindigde op 34 en de NBG op 40. Toch een prachtig resultaat en nu maar hopen dat Nederlanders die verschillende vertalingen inzien (de resultaten zijn te bekijken op https://www.belangrijksteboek.nl). De Bijbel kan namelijk een gevaarlijk boek zijn voor hen die enigszins onbevooroordeeld willen lezen. Men zou tot geloof kunnen komen in die God Die Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven ‘opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ (Joh.3:16). Die Jezus sprak eens tegen Zijn volksgenoten: ‘Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen’ (Joh.5:39). Als men echt wil weten wie Hij was die men de Christus noemt, zal men toch dat Goddelijk Woord tot zich moeten nemen. In de wereldgeschiedenis van de laatste 2000 jaar zijn er velen die Hem hierdoor hebben leren kennen en vervolgens geloofden dat Hij werkelijk Gods Zoon was en naar de aarde kwam om de straf te dragen van zondaren: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God,’ leert Joh.3:18. Positiever gezegd: ‘Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden (‘Mat.16:16). Dat is toch een prachtig vooruitzicht voor een ieder die er moeite mee heeft dat aan dit aardse, vaak moeizame leven een einde komt en dat er daarna niets meer zou zijn! Er wacht blijkbaar iets dat veel mooier is dan alles wat hier op aarde aanwezig is aan schone dingen.
We moeten in dit verband denken aan de ‘gok van Blaise Pascal’, de Franse schrijver, die beweerde dat geloof (in God) niet in strijd is met het verstand. Dit argument is terug te vinden in de ‘Gedachten’ (Pensées) (1669). De argumentatie is als volgt samen te vatten: Het verstand kan geen uitsluitsel geven over het bestaan van God. (notitie 230, 233). God kan dus zowel bestaan als niet bestaan (notitie 233). Omdat beide opties open zijn moet men een afweging maken op basis van een spel (notitie 233). Uit deze afweging blijkt dat de enige keuze die iets kan opleveren het gokken dat God bestaat is (ontleend aan Wikipedia).

We blijven ons verwonderen over de hoeveelheid publicaties die uitkomen over de controverse tussen scheppingsgeloof en evolutionisme. Een geestig bericht vonden we deze week op geloofenwetenschap.nl: ‘Uit een enquête onder staf van 200 christelijke onderwijsinstellingen in de VS bleek (enkele jaren geleden) dat de hoofden van de sectie natuurwetenschappen vier keer zo vaak jonge aarde creationisten waren als hun collega’s van de theologie sectie.’ Men zou dit natuurlijk andersom verwachten, maar helaas blijkt wel vaker dat theologen hun overtuigingen laten hangen naar wat de menselijke wetenschap beweert en elke keer weer vergeten dat de vreze des HEREN het begin der kennis of wetenschap is (Spr.1:7). Het zijn dikwijls mensen die gestudeerd hebben die moeite hebben dat principe te volgen, al houdt men vast aan het christelijk geloof. Inderdaad heeft God het dwaze der wereld verkoren om de wijzen te beschamen.
Men probeert vaak het ene met het andere te verbinden, zodat de wereld wat krijgt en God ook nog iets. Dat resulteert bijvoorbeeld in de zgn. theïstische evolutie. Hier gelooft men dat er miljoenen jaren voor ons zijn geweest en dat God het bestaan heeft geleid langs evolutionistische paden. Maar evenzeer dat er lang dood en lijden is geweest voor een zondeval. Prof. M.J. Paul heeft hier ooit op gereageerd; hij zegt: ‘Zes keer komt in Genesis 1 het woordje ‘goed’ voor en een keer ‘zeer goed’. Dit staat in contrast met de evolutietheorie waarin wreedheid, lijden, ziekte, dood en uitsterven van soorten aan de orde van de dag zijn. De schepping is radicaal, tot in de wortel (radix) veranderd door de vloek in Genesis als gevolg van de zondeval.’ Andere argumenten tegen deze theïstische evolutie zijn bijvoorbeeld de uitspraken van Jezus in het Nieuwe Testament. Hij verwijst verschillende keren naar het begin van de schepping. De mens is er volgens het NT niet gekomen na miljoenen jaren ontwikkeling en ook niet als groep ontstaan vanuit aapachtige voorouders. Hij is bovendien Degene waarvan Paulus schrijft: ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen’ (Rom.11:36). Wie zou het beter weten? (Wie meer argumenten wil kennen, kan deze vinden op de Logos-site: http://logos.nl/de-schepping-is-radicaal-veranderd-door-de-vloek-in-genesis-als-gevolg-van-de-zondeval)

Hier blijkt als altijd dat Gods Woord scherprechter is over menselijke ideeën en ‘wijsheden’ en ‘elk van God ingegeven schriftwoord ook nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid’ (2Tim.3:16). Als nog velen zich achter deze zin kunnen stellen, mogen wij dankbaar zijn voor een boekverkiezing die niet vanuit christenen werd georganiseerd, maar toch opleverde dat de Gods Woord een boek is, waarvan op de site van het ‘belangrijkste boek’ stond: ‘Welk boek heeft jou het meest geraakt of heeft je leven veranderd? Welk boek zou echt iedereen moeten lezen?’ De Bijbel dus, in welke vertaling dan ook!