Laodicea vandaag,

De Schrift kan niet gebroken worden, zegt Christus in Joh.10:35. Het betekent dat Gods Woord de waarheid is en voor allerlei doeleinden meer dan geschikt. Zoals Paulus aan Timotheüs schrijft: ‘Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust’ (2Tim.3:16,17). Dit is een belangrijke reden waarom Gods wederstrever en diens navolgers zo vaak trachten de Bijbel in diskrediet te brengen en afbreuk proberen te doen aan het waarheidsgehalte ervan. Als zij twijfel kunnen zaaien over de woorden Gods, zullen zij velen weten te verleiden. Rondom ziend is zulks al meer dan gelukt.

Zowel de Heer als apostel Paulus hadden destijds slechts de beschikking over de boeken van het Oude Testament. En wat lazen we deze week over de evangelische professor Notger Slenczka, hoogleraar systematische theologie aan de Humboldt Universiteit in Berlijn.[1] Wat beweerde hij? ‘Boeken van het Oude Testament hebben geen bindend karakter en zij hebben feitelijk al evenmin gezag voor de evangelische Kerk.’ Het is verbazingwekkend dat oude ketterijen steeds weer terugkomen. Want wat deze professor beweert, werd al in de tweede eeuw na Christus verkondigd door Marcion van Sinope. Deze verkondigde dat de volgens hem wraakzuchtige God van het Oude Testament niet dezelfde was als God de Vader van Jezus Christus, die naastenliefde voorstond. Als gevolg hiervan hechtte hij geen bijzondere waarde aan het Oude Testament. In Marcions canon bleven alleen een evangelie (het evangelie volgens Marcion) en tien Brieven van Paulus over.

Marcions leer is behoorlijk bestreden en gelukkig zijn er ook in Duitsland theologen die meteen de pen hebben opgepakt en Slenczka’s beweringen aangevallen. De critici van Notger Slenczka verwijten hem dat zijn stelling historisch onjuist en theologisch onaanvaardbaar is. Zij noemen zijn opvattingen onder meer onhistorisch en problematisch, waarmee ze natuurlijk gelijk hebben. Alle 66 Bijbelboeken vormen de grondslag van het christelijk geloof en zijn het licht op het pad van de christen (Ps.119:105). Onbevooroordeeld onderzoek van de Bijbel leidt nooit tot teleurstellingen, want elke keer weer blijkt het Woord beproefd te kunnen worden en de juiste weg te wijzen. De professor had beter aan kunnen knopen bij Augustinus die zei: ‘Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude Testament en het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament onthuld.’ Het ene kan niet zonder het ander!

‘Laten zij (Gods tegenstanders) aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige horen’ (Jes.41:22). God daagt degenen die de leugen geloven uit, wetende dat zij uiteindelijk niet in staat zijn hun beweringen vast te maken: ‘Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan. Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer’ (Jes.45:20-22).

De Heer daagt in Zijn liefde niet alleen uit, maar wijst ook op de ontkoming en verlossing. Daartoe heeft Hij Zijn Zoon gezonden, Die kon zeggen het Licht, de Waarheid en het Leven te zijn. Hij is ‘een voorspraak, een uit duizend, om een mens zijn onschuld te kennen te geven (Job 23:33), want Hij is onze Plaatsvervanger, ‘de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’ (Jes.53:5b)!

[1] http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131316