Laodicea vandaag,

Van tijd tot tijd kom je in christelijke media een artikel tegen met als kop ‘We hebben profeten nodig.’ Deze week was het weer eens zover op de website cip.nl, waar een verslag werd weergegeven van de Mars voor het Leven in Den Haag. Arjan Baan, directeur van de stichting HeartCry, sprak o.a. het volgende: ‘Wij hebben ook in deze tijd profeten – Elia’s – nodig, die tegen de stroom in zwemmen. We zijn geroepen onze hartenkreet voor hét Leven te laten klinken. Elia schuwde niet om Achab en Izebel te waarschuwen. Laten we in onze omgeving in liefde en ernst waarschuwen als het Leven geweld wordt aangedaan.’ De kern van zijn betoog was dat er mensen moesten opstaan om te waarschuwen dat ’op het gebied van normen en waarden, euthanasie, abortus, visie op homoseksualiteit, emancipatie, pornografie er demonische machten en progressieve krachten volop actief zijn om de samenleving te hersenspoelen.’
Profeten zijn dan blijkbaar degenen die dit moeten uitvoeren, verwijzend naar de oudtestamentische profeten, waarvan Elia dan het voorbeeld is. Dat waren figuren met invloed die de maatschappij op zijn kop konden zetten. Het is de vraag of in een geseculariseerde wereld zulke mensen nog invloed kunnen uitoefenen. Openbaring 11 lijkt dat te bevestigen. Maar spreken we dan van oudtestamentische profeten?

Er zijn toch ook nieuwtestamentische profeten, zoals een Agabus (Hand.11;28; 21:10) en Silas (Hand.15:32). Die blijken vooral in de gemeenten te functioneren en horen dan ook bij de viervoudige bediening die Paulus noemt in Ef.4:11, te weten apostelen en profeten, evangelisten en herders die ook leraars waren. Profeten worden samen met apostelen zelfs het fundament van de gemeente genoemd in Ef.2:20, terwijl Christus de uiterste hoeksteen is. Zou het dan niet zo zijn dat de Elia die genoemd wordt door de profeet Maleachi in Mal.4:5 (Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.) de gemeente is die geleid wordt door de bedieningen zoals genoemd in Ef.4? Waar dus profeten aanwezig zijn? En apostelen. Zodat er een tweevoudig getuigenis uitgaat, net zoals Openbaring 11 voorzegt…

Zou het dan inderdaad niet hun taak zijn de mensen van de laatste tijd, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt dat Hij Zijn oordelen uitgiet over de losbandige aarde, te waarschuwen en op te roepen hun paden recht te maken? Achab is dan de oudtestamentische schaduw van de machten in de staat (staten), terwijl Izebel de kerken vertegenwoordigt, waar allerlei valse leringen zijn binnengeslopen. ‘Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen,’ horen we in Op.18:4. De geschiedenissen van Elia zijn dan beeld en type van wat er in de laatste dagen zal plaatsvinden.
Hebben zij dan ook niet dezelfde taak als Johannes de doper die Christus voorafging en het volk opriep zich te bekeren: ‘De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden’(Mat.3:3).

Deze Elia van de laatste tijd moet dus oproepen tot bekering en de wederkomst van Christus Jezus aankondigen. Dit profetische getuigenis moet de oordelen van de Heer aankondigen en de weg tot ontkoming aanwijzen. ‘Zo zegt de Here HERE!’ Uiteindelijk is Hij het die oproept Jeruzalem te verlaten, de stad die veranderd is in een Babylon van elkaar tegensprekende stemmen, waar zelfs atheïstische dominees rondlopen en anderen die de opstanding van de Heer loochenen (zie ook Jer.6).

Waar is dit getuigenis in de christenheid te vinden? Heeft u ernaar gezocht, want het zou best eens een kleine groepering kunnen zijn? Of bent u het niet eens met de bovenstaande zienswijze? Waarom niet? We staan open voor uw reactie.