Laodicea vandaag,

Het geweld tegen christenen neemt enorme vormen aan. Ook in Europa zijn er plaatsen en landen, waar christenvervolging plaats heeft. Maar het geweld neemt toe. In Azië worden de christenen het zwaarst vervolgd. En dan gaat het niet over enkelen, maar over grote aantallen.

Gelukkig is er een organisatie, Open Doors genaamd, die hulp verleend en jaarlijks een overzicht, een ranglijst, publiceert inzake christenvervolging in de wereld. Het doel is om bewustwording te creëren van en ontwikkelingen in de gaten te houden; daarop te reageren en hulp te verlenen. De vervolging behelst het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging. Hierbij worden twee vormen van vervolging onderscheiden, t.w. het verstikken en het verbrijzelen. Het verstikken is de druk van overheid, familie en omgeving, die maakt dat betrokkenen geen vrijheid van leven hebben. Christelijke symbolen worden niet geaccepteerd en degenen, die ze wel dragen of tonen worden gediscrimineerd of nog erger. Soms wordt medische zorg ontzegd. En zo zijn er tal van vormen die het leven van christenen moeilijk en zelfs ondraaglijk maken. Hoewel deze vorm van vervolging minder opvalt voor de buitenwereld, is deze voor christenen vaak veel indringender dan geweldsincidenten, als het daarbij blijft. Want de andere vorm van vervolging is het zgn. verbrijzelen. Het gaat dan om daadwerkelijk zichtbaar geweld. Deze vervolging kan zich ontwikkelen van een vijandige reactie tot moord. Om een beeld te schetsen hoe schrikbarend de vervolgingen zijn, kijken wij naar de cijfers van Noord-Korea. In dit land heerst er een absolute dictatuur. Inwoners aanbidden verplicht de leider van het land. Hij bezit alle macht van het land en is hoofd van staat en leger. Door de gesloten economie, het land probeert zelfvoorzienend te zijn, is er sprake van grote tekorten. Voedselschaarste blijkt een groot probleem. Andere godsdiensten zijn verboden. Christenen worden opgepakt en naar heropvoedingskampen gestuurd. Ook familie van een christen loopt grote kans gevangen gezet te worden en veroordeeld te worden. Harde cijfers zijn moeilijk te geven, maar het aantal vermoorde en veroordeelde christenen lijkt toe te nemen en zijn er al vele duizenden. Vluchtelingen die naar hun land terug gestuurd worden, worden streng gestraft. Verontrustend is dat moorden openlijker plaatsvinden. Om nu een land als Pakistan, vijfde op de lijst, te noemen. Dit land scoort het hoogst met het aantal geweldsincidenten. In India werden het afgelopen jaar 8 christenen vermoord vanwege hun geloof; ook een toename ten opzichte van 2016. Bovendien zet de trend van religieus nationalisme in Azië door, alsmede in Afrika en een aantal andere landen. Er zijn momenteel ca. 215 miljoen vervolgde christenen in de wereld. Nog is het einde niet. Het is bedroevend dit te weten en wij zullen voor de vervolgde christenen bidden. Wij weten uit de kerkgeschiedenis, dat regelmatig de doodstraf verbonden is aan het belijden van Christus. Ook in onze tijd zien wij in Europa, om het Bijbels te noemen, het beest uit de afgrond opkomen. Dit ziet op de anti-christ die de verdelging van de gelovigen ten doel heeft en verbieden zal hun belijdenis te praktiseren. In 2011 heeft de Heer door middel van profetie in de gemeente gesproken dat de roep van onder de aarde, dat is het dodenrijk, sterker is geworden van “Heere Heere hoe lange nog, hoe lange nog?” De ontslapenen verlangen, net als wij, naar de wederkomst van Christus, want dan zullen zij verheerlijkt uit de doden opstaan en opgenomen worden in de hemelse bruiloftszaal. Wij mogen vaststellen dat het teken van de tijd, het derde en laatste wee (Openb. 12:13), begonnen is en dat dit ook het teken is dat het werk van de Heer ten einde loopt en de Heer dus spoedig komt. De ontzettende veranderingen in de algehele toestand van Europa de laatste tijd met betrekking tot de maatschappelijke ordeningen, dat is: in staat, kerk en maatschappij, geeft aan, dat de Heer spoedig zal komen. Maranatha.