We zijn in het zo verdeelde kerkelijk landschap een kleine groepering, zodat u ons waarschijnlijk niet kent. We geloven dat de Kerk van Christus de gemeenschap is van allen, zonder onderscheid van tijd of plaats, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Maranatha, de Heer komt

Wij geloven dat:

 • 1

  de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof;

 • 2

  de Here Jezus het Hoofd der Kerk is, die Hij wil besturen door de Heilige Geest, en, in wier midden Hij wil spreken door het Woord der Profetie;

 • 3

  zij, van Godswege, de opdracht heeft om, evenals Elia en Johannes de Doper, het volk van Israël opriepen tot de Wet en het getuigenis, de Christenheid op te roepen tot de leer van de Heilige Schrift zoals deze in de eerste eeuw van de Kerk door Apostelen, Profeten, Evangelisten en Herders van de Heer, werd onderwezen;

 • 4

  alle mensen zalig kunnen worden;

 • 5

  de Here Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst vóórafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend overblijvenden die daartoe waardig bevonden zullen worden.

Lees meer over onze geloofsbelijdenis →