Laodicea vandaag,

De laatste tijd komt men in christelijke lectuur en dus ook op internet hoe langer hoe meer artikelen tegen die de nadruk leggen op het discipelschap van de moderne christen. Deze tendens begon in de evangelische hoek en trok verder naar andere protestante denominaties en zo langzamerhand de hele breedte van de christelijke kerken.

Wat is een discipel? In het Bijbelse Grieks staat er ‘mathétés’, hetgeen simpelweg leerling of pupil betekent. Het komt van het werkwoord ‘man’thano’ dat vertaald kan worden met ‘zijn kennis vermeerderen, meer kennis verwerven’. We kunnen concluderen dat een discipel iemand is die leert van zijn meester. In Luc.6:40 zegt de Heer: ‘Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.’ De leerlingen van Christus moesten dus worden zoals Hij en in Zijn zendingsopdracht ligt bijgevolg besloten dat Zijn discipelen ook weer volgelingen moesten gaan ‘maken’: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’ (Mat.28:19). Men moest Zijn leer kennen en Christus navolgen.

Laten we meteen vaststellen dat de Heer na Zijn hemelvaart ook de middelen heeft gegeven om dit werk te kunnen uitvoeren. Want niet alleen heeft Hij vanaf Pinksteren de gaven van de Geest, zoals beschreven in 1 Kor. 12, geschonken waar kennis en wijsheid deel van uitmaken, maar eens te meer heeft Hij Zijn kerk dienaren geschonken met een specifiek doel dat we vinden in Ef.4:13: ‘totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.’ Die dienaren staan twee verzen eerder genoemd: apostelen, profeten, evangelisten en herders, die ook de leraars waren.

Men moet zich altijd afvragen waarom bepaalde tendensen opkomen. Hoe komt het dat het onderwerp ‘discipelschap’ zo op de voorgrond komt? Het is vaak zo dat er cursussen komen over zaken die men blijkbaar verleerd is. Bestonden er 50 jaar geleden bijvoorbeeld cursussen sociale vaardigheden? Niet of nauwelijks. In een ingewikkelder wordende maatschappij heeft men klaarblijkelijk behoefte aan het opnieuw leren van hoe men met elkaar moet omgaan.

Datzelfde zou kunnen gelden voor discipelschap. De maatschappij verandert snel en is hier in het westen vooral minder christelijk geworden. Andere waarden worden belangrijker: bezitten, ontplooien, beleven, succes, schoonheid, onafhankelijkheid, waardering en gezondheid. Zij strijden regelmatig met christelijke waarden als liefde tot de naaste en tot God. Christus leert: ‘Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn’ (Luc.14:33). Hij zegt tot de rijke jongeling: ‘Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij’ (Mar.10:21). Hoe kan de christen zich ontplooien? Door Christus na te volgen, op Hem te gaan lijken, te worden zoals God ons bedoeld heeft. Men wordt wel kruisdrager (Luc.14:27), maar ‘het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer’ (Mat.10:25). Wat de Heer overkwam, zal ook de Zijnen overkomen, maar telkens geldt dat we een schat in de hemel verworven hebben: ‘wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren; te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare’ (2Kor.4:7-10).

En bovenal hebben we een grootse toekomst, om te leven met de Heer Die ons in alles is voorgegaan en met Wie we eenmaal eeuwig samen zullen zijn in Zijn rijk van leven en licht. Hij Die kon zeggen: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’ Laten we die grote Koning navolgen en Zijn geboden bewaren, opdat er nog vele nieuwe discipelen Hem mogen gaan leren kennen.