Laodicea vandaag,

Van 10 tot en met 16 november organiseerde de Evangelische Omroep de ‘Week vanwege de Geloofsvervolging’ om slachtoffers een stem te geven en Nederlanders op te roepen te bidden en geld te doneren. Het is vandaag dus de voorlaatste dag van die actieweek die ons sympathiek is. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat christenen niet alleen vervolgd zijn, maar ook vervolgd hebben en het zwaard opgenomen, ondanks de heldere woorden van de Heer Zelf: ‘Allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen’ (Mt.26:52). God wil een vrijwillig volk (zie Hoogl.6:12 SV).

Christenen zullen vaak vervolging niet kunnen ontlopen (2Tim.3:12). Zegt Christus het niet Zelf: ‘Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren’ (Joh.15:20). De oprechte gelovigen en de profeten overkwam het al vanaf het begin (Abel), zoals ook Stefanus het verwoordde in zijn rede: ‘Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt’(Hand.7:52). En gedenken we de gruwelijke opsomming uit Hebr.11:35-38 van al diegenen waarvan de tekst zegt dat de wereld hunner niet waardig was. Zolang de wereld in het boze ligt, zal dit onverkort gebeuren, zeker in de laatste tijd waarin de boze rondgaat als een briesende of brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden (1Pet.5:8).

We vinden hier bijvoorbeeld over geschreven in Openb. 11. We lezen dan van twee getuigen die 1260 dagen zullen profeteren, met zakken bekleed. Zij zullen verkondigen ‘aan de hele christenheid van de grote verleiding waarin zij zich bevindt. Zij zullen de laatste waarschuwing van de Heer voor het aanbrekend oordeel aan de christenheid brengen, maar ook de dringende vermaning trouw te blijven aan hun God en Zaligmaker Jezus Christus. Daartoe zullen zij vooral met nadruk verkondigen dat het beest in de Openbaring voorzegd gekomen is, en de mensen moeten onderrichten dat de dan in Europa tot stand gekomen staatsregeling en regering het geopenbaarde beest of de antichrist van de Bijbel is. Maar dit zal ook later de oorzaak zijn van de verbittering van het beest en zijn krijg tegen hen (vs.7).’[1] Dat beest zal hen overwinnen en hun getuigenis doen verstommen. De getuigen, zo lezen we verder in vers 12, zullen ten hemel worden opgenomen, maar dan vernemen we: ‘Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig’ (vs.14).
Nogmaals een citaat: ‘Het derde wee is de antichristelijke vervolging van de gelovigen. Zodra toch de duivel alle christelijke staatsordeningen, wetten, instellingen en de godsdienst in Europa genoeg naar zijn zin afgebroken zal hebben om op haar puinhopen zijn troon en macht op te richten (Openb. 13:2,7b), gaat hij (Openb. 12:13) de nog overgebleven gelovige christenen uit alle kerkafdelingen vervolgen, omdat zij hem in zijn zichtbare plaatsbekleder niet willen aanbidden.’

We geloven dat we niet ver van deze tijd zijn. Het verenigd Europa heeft al aardig wat christelijke verworvenheden verworpen en antichristelijke zaken toegelaten onder het mom van ‘vrijheid en gelijkheid’. Hoe lang zal het nog duren voordat, als in oude eeuwen, de profeten van deze tijd vervolgd gaan worden, die toch evenals toen Gods boodschap verkondigen van waarheid en redding?
Laten we daarom waakzaam zijn en bidden, opdat ook wij niet in verzoeking komen, want de tijd heeft geleerd dat verzoeking veel moeilijker te weerstaan is als vervolging! De Heer komt en laten we Zijn paden rechtmaken (Mt.1:3). Al staan we als roependen in een woestijn!

[1] Citaat komt uit: F.W. Schwartz: Het Boek voor Onze Tijd.’