Laodicea vandaag,

Niemand ontkomt aan de drukte en bedrijvigheid rondom de feestdagen. De economie draait op volle toeren. Dit jaar meer dan 2 % economische groei. Het kan niet op. Het gaat goed in Nederland, Europa en de wereld. Maar is dit ook zo? Geldt het vorenstaande niet alleen voor de ‘rijken’?  En voor hen die een baan, inkomsten of bezit hebben? Dus slechts voor een deel van de wereldbevolking?

Een groot deel van de mensheid is arm en velen leven zelfs ónder de armoedegrens. Te weinig om te leven, te veel om te sterven. Eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed met de wereld. Ook op andere terreinen zijn er gegronde redenen om bedenkingen te hebben over de staat en toekomst van de wereld en de mensen daarop. Wij brengen slechts in herinnering de luchtvervuiling, het milieu, de gevolgen van natuurrampen. Oorlog en geruchten van oorlogen. Miljoenen vluchtelingen. Kranten en andere media geven ons vaak een vertekend beeld van de werkelijke situatie in het mensenleven en van onze planeet.  En dit terwijl iedereen kan weten, dat de wereld goed is geschapen, is ontstaan door het machtswoord van de Almachtige God. Helaas is het mooie perspectief van de schepping om deze tot volmaaktheid te brengen, onder leiding van Gods Geest, in het paradijs verloren gegaan en wel door de val van de mens in zonde; dit houdt in: ongehoorzaamheid aan Gods gebod. De gevolgen waren en zijn groot. Het is niet nodig dit op te sommen. Samengevat kunnen wij stellen, dat de wereld in verlangen en barensnood is om oplossing van alle zichtbare en onzichtbare problemen en er vrede op aarde en heelheid van de schepping moet komen. En dit is nu precies waarom het Kerstfeest ook gevierd moet worden. Waar de mens in gebreke blijft en het volmaakte niet kan brengen, is het God Die Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, geschonken heeft. Geboren in menselijk vlees is Hij de Volmaker van alles wat nodig is voor mens en schepping.  Deze Heiland is  geboren als kindje klein in Bethlehems stal. En deze geboorte vieren wij met grote blijdschap en dát is ons

 

Kerstfeest

 

Wij vieren dit Kerstfeest, omdat met de komst van de Heer Jezus Christus, het begin van de vergeving van zonden, de komst van gerechtigheid en heil, vernieuwing van mensen tot kinderen van God, verzoening met God en de zege over dood en hel, ja, de gift van het eeuwig zalig leven geschonken wordt aan mensen, die gedoopt zijn en in Hem geloven.

Die Heiland brengt dus de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Hij brengt ons vreugdevolle harten omdat Hij genade en liefde aan mensen en schepping schenkt.

Kerstfeest wil zegen dat wij thans in geestelijke zin naar de stal van Bethlehem gaan en daar bij Zijn kribbe neerknielen, Hem danken, eren en aanbidden dat Hij onze zonden en schuld op Zich heeft genomen en ons het leven en de vrede deelachtig doet zijn. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God! En dit alles moet nu reeds in ons hart, in de gemeente en in de wereld zichtbaar worden. Wij mogen het geestelijk vrederijk, het koninkrijk der hemelen, de Koning van dat rijk in ons dragen maar ook uitdragen in deze wereld van zonde en dood. Wij mogen hier om leiding en besturing van de Heilige Geest vragen. Vooral om ook vanuit de stal, aan Zijn kribbe, op te zien naar het kruishout van Golgotha waar onze hemelse Borg en Middelaar Zijn leven heeft gegeven voor onze zonden. Helaas, leven wij nu in een tijd van grote afval, van verval van het geloof  in Christus, waardoor het lijkt dat het Vrederijk niet meer zal komen of althans ver weg is. Maar verblijdt u in dit kerstfeest met de belofte van de Heer Jezus dat Hij zal wederkomen. Niet meer als kindje klein in Bethlehems stal, maar om Zijn bruidsgemeente van levenden en ontslapenen te halen, maar vervolgens, zichtbaar voor eenieder, ook op de aarde Zijn Vrederijk te stichten waarin Hijzelf zal regeren als Koning, Priester en Heer der heren. Gezegende Kerst. Maran-atha.