Laodicea vandaag,

De geestelijke gezondheidszorg kan het grote aanbod van (vermoedelijke) geestelijk zieke mensen niet aan. Vele mensen, die geholpen willen of moeten worden door GGZ-artsen, staan op een lange wachtlijst. Ook de diagnose wat er precies in de geest van de zieke patiënt aan de hand is, blijkt een moeilijke dan wel onmogelijke opgave. Veelal krijgen geesteszieke mensen medicijnen die een kalmerende werking hebben, teneinde de zieke geest tot rust te brengen en te houden. Soms komt het zelfs tot opname van de zieke in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar genezing van geestelijk zieken komt weinig voor en de behandeling is gericht op de mentale weerbaarheid, waarbij aanpassing aan de maatschappij en de eisen van het dagelijks bestaan doelen zijn. De gezondheid van de geest van de mens is een hoofdzaak in het welbevinden, geluk of welzijn van de mens, in onderscheid met de lichamelijke gezondheid. De mens is geestelijk afhankelijk, maar ook lichamelijk, van een gezonde geest. Helaas weten de meesten niet dat zij ook een geestelijk schepsel zijn. Men is niet voldoende bekend met het feit dat zij ook een geestelijk leven in zich dragen en dat de geest van de mens een eeuwige schepping is. Want de Schepper daarvan is de Almachtige God, Die ook in geheel Zijn Wezen Geest is. Hij heeft ons mensen geschapen uit de aarde tot een natuurlijk wezen van vlees en bloed, maar daarenboven heeft God de levensadem in de mens geblazen. Helaas is de mens van zijn heerlijke bestemming gevallen door de zonde en als gevolg van de zonde tenslotte tot de dood, welke vaak vooraf gegaan wordt door ziekte en zwakheid van lichaam en geest. De mens als levende ziel, wordt vandaag aan de dag overspoeld met zoveel problemen, nieuwe ontwikkelingen, werkdruk, spanning in het dagelijkse leven waardoor velen het leven niet meer zien zitten en dan zelfs naar zelfdoding neigen. Het aantal mensen, dat een einde aan het leven maakt is nog nooit zo hoog geweest. Zoals wij regelmatig op het nieuws wijzen; nu de robo sapiens, zelfrijdende auto en onlangs de elektrische vrachtauto, maar ook natuurrampen: de aardbeving in het grensgebied van Iran en Irak of diverse overstromingen. Deze zaken moet de mens ondergaan en verwerken.  Sommigen worden er moedeloos van en zien geen uitkomst meer.

Maar wij, die weten dat dit het begin is van vele smarten die vooraf gaan aan de komst van Christus, de Zoon van God, op de wolken met daarop volgend de komst van het koninkrijk der hemelen op deze aarde als het herstel van de schepping en het schepsel, bidden tot de Almachtige God om een einde aan het lijden van de schepping te maken. En dít is geen nep nieuws. Dit is de Bijbelse waarheid. Ja, in Gods Woord kunnen wij de weg tot genezing vinden. Zien wij hoe er gebeden wordt tot de Almachtige God door middel van de Zoon, de Heer Jezus Christus. De genezing begint dan ook door in God te geloven en Zijn verlossingswerk te aanvaarden. De Heilige Waterdoop in Gods driemaal heilige Naam, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is de stap naar het nieuwe leven. Dit maakt dat wij als nieuw geboren kinderen het eeuwig heerlijk leven bezitten. Immers, allen die gedoopt zijn en geloven zullen de eeuwige zaligheid beërven. En dat er nu nog veel zwakheid en onvolkomenheid in de schepping komt door die genoemde zondeval en het niet geloven in God. En zoals dit te merken valt in ons natuurlijke leven zo zien wij dit ook in het geestelijke leven dat er mensen een zwakke of gespleten geest hebben of meerdere geesten in zich hebben, stemmen horen of wisselende stemmingen hebben die zomaar bezit nemen van de mens. Er zijn ook mensen, die contact hebben met geesten van gestorven dierbaren, ze zien en met ze praten. Vanuit de Bijbel is bekend dat hiermede de verkeerde geesten worden opgeroepen waardoor mensen nog meer beschadigd kunnen worden. Laten wij voortdurend met onze zonden, problemen en ziekte God vragen of Hij wil geven wat goed, nodig en nuttig is. Hij zal erin voorzien en wij zouden ons nog wel eens kunnen verbazen over de uitkomst al is deze wellicht een andere dan wat wijzelf in gedachten hadden. Laat de mens weer het pronkstuk van de schepping worden. Stap voor stap, maar met de zekerheid van een eeuwig verheerlijkt leven. Maran-atha. Amen.