Laodicea vandaag,

Wij willen uw aandacht vestigen op de grote veranderingen vandaag de dag in kerk en staat, waarmee wij willen aantonen dat er gevaar dreigt voor het geestelijk leven. Bovendien wordt dan duidelijk dat wij in de laatste tijd leven voor de wederkomst van Christus op aarde. Lees verder

Laodicea vandaag,

De geestelijke gezondheidszorg kan het grote aanbod van (vermoedelijke) geestelijk zieke mensen niet aan. Vele mensen, die geholpen willen of moeten worden door GGZ-artsen, staan op een lange wachtlijst. Ook de diagnose wat er precies in de geest van de zieke patiënt aan de hand is, blijkt een moeilijke dan wel onmogelijke opgave. Lees verder

Laodicea vandaag,

De wereld holt in sneltreinvaart voort naar het einde. De tekenen die dat aankondigen worden al geruime tijd gezien, sommige zullen nog duidelijker worden of binnenkort tevoorschijn komen.  De volksregeringen hebben God, de Almachtige, niet meer nodig. Zij houden zelf het constituerend beraad en bepalen zelf het beleid voor de toekomst. Lees verder

Laodicea vandaag,

Vandaag gedenken wij dat de monnik Maarten Luther 500 jaar geleden aan de deur van de slotkapel te Wittenburg zijn 95 stellingen bekend maakte. En hiermee, zou later blijken, is de gezegende hervorming aangevangen. Want Gods Woord, de Bijbel, het Evangelie van Jezus Christus, werd door de hervorming bij velen de basis van het geloof en van de zaligheid uit genade. Lees verder

Laodicea vandaag

Er gebeurt zoveel in de wereld dat men dagelijks een boek kan schrijven over de vele gebeurtenissen. En de vraag hierover zal bij vele mensen bewust of onbewust leven: “Wat biedt ons nog houvast?” Het bereikte regeerakkoord? Waar al veel kritiek op is. Lees verder

Laodicea vandaag,

In het kader van de voorzeggingen die de Heer Jezus Christus omtrent de laatste dingen (Mattheüs 24) heeft gedaan, valt ook de zogenoemde “grote afval”, het groeiend ongeloof. Lees verder

Laodicea vandaag,

De ontwikkeling naar het hoogtepunt van alles hetgeen de Almachtige God is gaat gestaag door.
Het geloof in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, vermindert sterk en de strijd tegen de christenen wordt ernstiger. Ook de rechtsstaat kan, zo lijkt het, niet langer gegarandeerd worden. Lees verder

Laodicea vandaag,

De wereld is thans zo onrustig, dat wij daarin tekenen zien die wij reeds beschreven vinden in de Bijbel en in het bijzonder in het Evangelie, waar de Heer Jezus Christus spreekt (Mattheüs 24 en 25) dat wij zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, de grote verdrukking, de komst van Christus en uiteindelijk het oordeel. Lees verder

Laodicea vandaag,

Opnieuw is ons via verschillende media een ontwikkeling gemeld inzake embryo’s, thans de menselijke. Onderzoekers hebben bekend gemaakt, dat het DNA van menselijke embryo’s gerepareerd kan worden. Wetenschappers hebben de mogelijkheid ontdekt om DNA dat aangeboren ziektes veroorzaakt, uit een embryo te kunnen verwijderen. Lees verder

Laodicea vandaag,

Elke keer als wij de media raadplegen om ons van het nieuws op de hoogte te stellen, ontdekken wij weer ontwikkelingen op vele terreinen die wij ook als kenmerken kunnen zien van de laatste tijd van deze christelijke bedeling. De afgelopen week meldde een groot dagblad over een microchip die zo klein is, deze heeft de omvang van een rijstkorrel, dat zij in een hand tussen duim en wijsvinger geïmplanteerd kan worden met vele toepassingen. Lees verder

Laodicea vandaag,

Wij leven naar aanleiding van wat de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, in Zijn Evangelie zegt maar ook in het boek Openbaring, in de eindtijd (Matth. 24). Vele kenmerken hiervan zien wij vandaag de dag in ruime mate aanwezig en zich verder ontwikkelen naar een anti-christelijke situatie. Lees verder

Laodicea vandaag,

Een mensenleven bestaat voor een belangrijk deel uit keuzes maken. Het woordenboek geeft aan dat kiezen een keuze maken is uit twee of meer, minder of meer, aangename of onaangename dingen. En om uit twee mogelijkheden (goed of kwaad) het beste te kiezen. Kiezen kan ook het bij stemming aanwijzen zijn, het meest geschikte gebruiken en bij de keuze/beslissing blijven. Lees verder

Laodicea vandaag,

Een groot deel van de tijd in ons menselijk leven wordt ingenomen door sport. Misschien wel meer dan ooit te voren. Via allerlei media worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van de verschillende sporters en sporten. Of men nu in competitieverband met een club of individueel mee doet, iedere sporter wil op zijn of haar terrein en tak van sport de beste, de eerste zijn. Lees verder

Laodicea vandaag,

Onlangs was er een televisie-uitzending over mooie gebouwen, zoals tempels, moskeeën en kerken, die zo bijzonder zijn, dat zij vaak ook nog vermeld staan als erfelijk bezit dat beschermd moet worden.
Het programma liet een Indiase tempel zien, die de mooiste van alle tempels en gebouwen op de wereld zou zijn. Het was ook heel bijzonder om dit te bekijken, zowel van binnen als van buiten. Lees verder

Laodicea vandaag,

Altijd is de medische wetenschap op zoek naar verbetering, en genezing van ziekten. De gezondheidszorg is een enorme kostenpost in het landelijke budget van de overheidsuitgaven. Ook vele particuliere instellingen en stichtingen geven en werven gelden om bepaalde ziektes en kwalen te onderzoeken en mogelijk ook geneesmiddelen te vinden en te maken, die mensen en ook dieren langer gezond of langer in leven houden. Lees verder

Laodicea vandaag,

Vandaag wijzen wij u op een kenmerk van de laatste tijd, waarmee wij de tijd vlak voor de wederkomst van Christus bedoelen, van het anti-christelijk denken, in dit geval de stervenshulp voor ouderen, die hun leven voltooid achten. Ieder leven verdient een mooi einde. Dit wil men bereiken door bijvoorbeeld een wet over wilsverklaring en euthanasie te maken. Lees verder

Laodicea vandaag,

In bijna alle media is er inzake het Paasfeest enige aandacht geweest voor de vieringen van dit Christelijke feest op bijvoorbeeld de Protestantse en Rooms-Katholieke basisscholen. Vele scholen zwakten het Christelijk karakter van hun paasvieringen af om ouders van leerlingen met een ander geloof te behagen. Lees verder

Laodicea vandaag,

Er is een landelijke actie gestart door een Nederlandse grote bank om “contactloos betalen”  met uw betaalpas te stimuleren.
Met het contactloos betalen rekent de pashouder razendsnel en gemakkelijk kleine bedragen af, tot € 25,00. Men hoeft dan geen pincode in te toetsen. Even de betaalpas tegen de betaalautomaat aanhouden en de betaling is voldaan. Lees verder

Laodicea vandaag,

Vandaag de dag zien wij heel veel mensen die één of meerdere tatoeages op hun lichaam hebben laten plaatsen. Zonder hier een uiteenzetting te geven over de kwaliteit inzake de aangebrachte afbeeldingen op iemands lichaam(-sdeel), is er toch wel iets over te zeggen en te vinden. Lees verder

Laodicea vandaag,

De landelijke verkiezingen zijn weer achter de rug. Ruim 80 % van de stemgerechtigde kiezers heeft zijn of haar stem uitgebracht op één van de partijen of beter: op een persoon van de kieslijst. Lees verder

Laodicea vandaag,

Het afgelopen weekend gold als de periode van het carnaval, dat tot aswoensdag duurde. Daarna begon de lijdenstijd, waarin het lijden en sterven van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, wordt herdacht. Een tijd ook van bezinning is met de lijdenstijd aangebroken. Zeven weken, welke ook eindigen met Goede Vrijdag, de stervensdag van de Heer Jezus en met Pasen, de opstandingsdag van de Christus. Lees verder

Laodicea vandaag,

Het is wellicht ook lezers van buiten onze kring niet ontgaan dat er in onze kerkafdeling een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. Nadat vorig jaar oktober de oude apostel H.F. Rijnders door de Heer in de rust was genomen, kon deze maand een nieuwe apostel worden gewijd, die door de Koning van de kerk tot zijn ambt werd geroepen op 11 december j.l.. Lees verder

Laodicea vandaag,

Het blijft zachtjes regenen met artikelen in kranten en andere media, ingezonden stukken en dergelijke over de tegenstelling tussen schepping en evolutie. Het laatste jaar worden degenen die zich vasthouden aan het Woord Gods geholpen door een website als logos.nl, Lees verder

Laodicea vandaag,

Tot Simon Petrus’ verbazing werden na een nacht waarin niets gevangen was, op het woord van Jezus dat zij de netten zouden uitgooien, zo veel vissen gevangen dat er zelfs nog een ander schip aan te pas moest komen om alles aan land te brengen. Wat was zijn reactie? ‘Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here’ (Luc.5:8). Lees verder

Laodicea vandaag,

‘Mijn zoon, geef mij uw hart, laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen,’ lezen we in Spr.23:26. Na vastgesteld te hebben dat deze raad ook voor dochters geldt, is het een mooi voornemen zulks in het nieuw begonnen jaar te gaan doen. Maar zoals het met alle goede voornemens gesteld is: dat is niet altijd eenvoudig op te volgen. Lees verder

Laodicea vandaag,

‘Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken’ (2Petr.1:21). Deze zin komt in gedachten wanneer we in het Reformatorisch Dagblad van afgelopen dinsdag het interview [1] lezen met een ds. Brienen, als hij profeteren vergelijkt met een spel: ‘Voordat ik theologie ging studeren, rondde ik een sportopleiding af. Lees verder

Laodicea vandaag,

Het is niet vreemd dat mensen die de God van de Bijbel afwijzen, afgeven op dat boek. Niet dat men de Schrift bestudeerd heeft, maar zoals met zo veel, praat men vaak anderen na of gaat men er al van te voren vanuit dat zo’n oud boek geen waarheid kan bevatten. Lees verder

Laodicea vandaag,

Dat Pinkstergemeenten over willen gaan naar apostolisch leiderschap[1] is niet bijzonder. Het getuigt van realisme wanneer kerkafdelingen terug willen naar de bron, naar de kerkorganisatie zoals die bestond in de tijd dat Christus’ apostelen en andere dienaren rondtrokken en het evangelie verkondigden, zoals een Paulus en Barnabas. Lees verder

Laodicea vandaag,

Zowel de christelijke als de seculiere pers had wel erg veel aandacht voor de verkiezingen in de Verenigde Staten van afgelopen week. Dat de nieuwe president Trump heette, was bovendien voor velen een verrassing en vaak geen blijde. Men kon al termen lezen als ‘Apocalyps’ en het einde van de wereld leek voor velen dichterbij gekomen. Lees verder

Laodicea vandaag,

In vele (protestante) kerkafdelingen wordt morgen de Hervorming herdacht, 1 jaar en 1 dag voordat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn stellingen aanbracht op de slotkerk te Wittenberg. De monnik protesteerde ermee tegen de aflaathandel: rondreizende ‘predikers’ en verschillende kloosterorden eisten geld van eenvoudige gelovigen door ze permanent geluk in deze wereld en eeuwige glorie in de volgende te beloven. Lees verder