Laodicea vandaag,

Het afgelopen weekend gold als de periode van het carnaval, dat tot aswoensdag duurde. Daarna begon de lijdenstijd, waarin het lijden en sterven van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, wordt herdacht. Een tijd ook van bezinning is met de lijdenstijd aangebroken. Zeven weken, welke ook eindigen met Goede Vrijdag, de stervensdag van de Heer Jezus en met Pasen, de opstandingsdag van de Christus.
Een periode, die gekenschetst wordt door stil te staan bij de lijdensweg, die de Heer Jezus heeft afgelegd, maar ook bij het feest van de opstanding van de Heer, de overwinning op de dood, gevierd wordt.
Het overgrote deel van de mensen leeft na de carnaval verder alsof er niets aan de hand is en dat de betekenis van het leven, sterven en opstanding van de Heer Jezus op aarde, zijn betekenis voor de tijden en historie, voor onze tijd verleden tijd is, geschiedenis.
Maar men zal bedrogen uitkomen. Immers de Christus, de Zoon van God, is de enige hoop van de mensheid, de Gezalfde van God, de Rechter over alle leven, – wij zien Hem komen op de wolken des hemels.
De wereld ziet Zijn komen, Zijn doordringende openbaring niet, alsmede dat velen, die zeggen te geloven, blind zijn en zich blind staren op het klatergoud van de vleselijke en aardse tijdelijke grootheid, die door de feestvierende menigte als hoofddoel van geluk wordt aangehangen, maar wat niemand verzoent, verlost en vertroost en het enige echte en eeuwige heerlijke geluk niet schenkt.

Toch openbaart de Christus Zich sinds Zijn kruisdood en Zijn verhoging voor de ogen van de mensheid. Want overal, en daar alleen, waar Zijn kruis, Zijn bloed, in waarachtig geloof, in oprechte vernedering worden aangeraakt, daar gaat kracht uit; daar vloeien troost en licht; daar worden geweld en list gebroken; daar worden ijdelheid en vleselijke verheffing beschaamd; daar is vrijheid; daar komt verandering in alle dingen en verhoudingen.
De Heer Jezus Christus heeft Jeruzalem en Rome gebroken, de Oudheid en de Middeleeuwen. De Reformatie is gekomen en de Apostolische Kerk is hersteld.
Hij breekt ook de moderne tijd en wat zogenaamd de Democratie moet zijn of worden. Alleen het theocratische volk, dat door God Zelf geregeerd worden, zal bestaan.
Hij verlost en redt de mensheid. Hij alleen!