Laodicea vandaag,

Het blijft zachtjes regenen met artikelen in kranten en andere media, ingezonden stukken en dergelijke over de tegenstelling tussen schepping en evolutie. Het laatste jaar worden degenen die zich vasthouden aan het Woord Gods geholpen door een website als logos.nl, waaraan bijna dagelijks nieuwe teksten of filmpjes worden toegevoegd, die bedding geven aan een wetenschap die uitgaat vanuit de geopenbaarde geschiedenis, zoals opgetekend in de Bijbel, waarbij ervan wordt uitgegaan dat Genesis 1-10 werkelijke historie is. Niks geen mensen voor Adam en Eva, niks geen big bang, maar een wereld geschapen in zes dagen door een persoonlijke God.

Het heeft natuurlijk enorme consequenties als men al die zaken loslaat die tot voor kort als een vaststaand gegeven werden beschouwd. Ook christenen die wel geloven in de God van de Bijbel, maar een theïstisch evolutionisme voorstaan, moeten zich in allerlei bochten wringen om hun opvattingen te laten overeenstemmen met wat de Schrift zegt. Het Schriftgezag komt in gedrang. Alwaar twijfel wordt gezaaid aan Gods Waarheid, zullen velen Hem verlaten. Dat is precies wat we zien in de wereld om ons heen.
Zoals op de eerste pagina van deze website naar voren komt, geloven wij dat de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof. Dat daarnaast ook de wereld om ons heen een belangrijke bron is om te weten dat er een God is Die alles gemaakt heeft, leert apostel Paulus in Rom.1: ‘Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien’(vs.20). Sterker nog, de psalmist roept op: ‘Groot zijn de werken des HEREN, na te speuren door allen die er behagen in hebben‘ (Ps.111:2). We mogen de natuur en al het geschapene onderzoeken en doen we dit met een gelovig hart, dan zullen we er de weldaden van smaken, want het ‘boek der natuur’ leert ons ook over hoe groot God is: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld (Ps.19:1-4).

We hebben op deze plaats wel eens gewezen op de tekst uit 2Thes.2. We lezen daar over de wetteloze die zal komen in het laatste der dagen: ’diens komst (is) naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.’ En dan vervolgt de tekst: ‘En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.’ God staat toe dat er een dwaling komt die blijkbaar door velen geloofd zal worden. De evolutietheorie voldoet hieraan, want hierdoor is er veel ongeloof gekomen en wordt de Bijbel nauwelijks serieus meer genomen door de massa, om over wetenschappers maar te zwijgen. Het is een belangrijke dwaling, waardoor het mensen gemakkelijk gemaakt wordt niet meer te geloven in een persoonlijke God.

Moeten we ons daarom storten op de wederlegging van die valse theorie? Laten zij dat doen, die de opleiding ervoor hebben en werkzaam zijn in de wetenschap. Maar de gewone gelovige mag, vasthoudend aan wat hij/zij geleerd heeft in het geloofsleven, verder gaan met God lief te hebben en goed te doen in deze wereld, getuigenis gevend van de hoop die in ons is. Het is Gods Geest Die mensen kan overtuigen van zonde en gerechtigheid en trekken kan met koorden van liefde tot Zijn wonderbare werk. Wij mensen kunnen anderen niet bekeren, maar we kunnen wel het goede voorbeeld geven door te leven zoals Gods Woord ons opdraagt. Wij hebben Hem lief als we Zijn geboden bewaren (Joh.14:15). Apostel Johannes schrijft nog eens in zijn derde brief (vs.23,24): ‘dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.’ Het is de Geest Gods Die in ons werkt, ja, we hoeven het niet in eigen kracht te doen, want we worden geholpen door de Derde Persoon van Gods Drievuldigheid. Hij (zal) u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen’ (Joh.15:13,14). Dat sprak onze Heer tot Zijn discipelen toen Hij nog op aarde rondliep. Nu zit Hij in de derde hemel aan de rechterhand van de Vader en ondersteunt, helpt en is nabij. Ook met Zijn komst!