Laodicea vandaag,

Dat Pinkstergemeenten over willen gaan naar apostolisch leiderschap[1] is niet bijzonder. Het getuigt van realisme wanneer kerkafdelingen terug willen naar de bron, naar de kerkorganisatie zoals die bestond in de tijd dat Christus’ apostelen en andere dienaren rondtrokken en het evangelie verkondigden, zoals een Paulus en Barnabas. Wat wel vreemd is dat men uitgaat van een vijfvoudige bediening, terwijl die nooit bestaan heeft. Men leest de tekst uit Ef.4:11 namelijk verkeerd en men heeft ook geen weet van de oudtestamentische typen die vooruitwijzen naar de ambten, zoals genoemd in die tekst (we zullen er dadelijk twee bespreken). Laten we eens kijken naar de Griekse ‘kleine woordjes’, zoals die voorkomen in de uitgangstekst (Het Grieks schuingedrukt):
kai
Er staat over het woordje kai  dat dit een samenvoegende kracht heeft en we moeten concluderen dat de Heer heeft gegeven:
zowel apostelen als profeten, zowel evangelisten als herders en leraars. Waarbij het laatste ambt een dubbelfunctie is. De herders zijn ook de leraars van de gemeente! Zij onderwijzen groot en klein. Uit het Grieks is niets anders op te maken.

Deze viervoudige bediening komt ook overeen met de oudtestamentische typen. Misschien wel de belangrijkste vinden we in Ez.1 en 10. Er is veel te zeggen over dit visioen, maar het gaat nu om de vier gestalten met de gedaante van een mens, vertaald met levende wezens. Hun aangezichten waren respectievelijk die van een mens, van een leeuw, van een rund en een arend. In Ez.10:14 merken we dezelfde levende wezens op, met dien verstande dat het aangezicht van een rund, nu van een  cherub (een engel) geworden is. We komen in Op.4:7 (NBV) die wezens weer tegen terwijl zij God dienden en prezen: ‘Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar.’ Het gaat hier om de dienaren, genoemd in Ef.4:11, waarbij degene die eruit zag als een leeuw, koning van het dierenrijk overeen komt met de apostel, de vliegende adelaar stelt de profeet voor die van verre zien kan wat er gaat geschieden, de mens is dan de evangelist, die mensen uit de volkeren het Evangelie verkondigt en de os of het rund vertegenwoordigt het herder- en leraarambt, degene die gesteld is voor de schapen, de leden van de diverse gemeenten. Dat in Ez.10 de os nu als een engel vertoond wordt, betekent dat dit ook de leider van een gemeente zijn kan (zoals de engelen in Op.2 en 3 de leiders van de diverse genoemde gemeenten zijn, die worden aangesproken op hun verantwoordelijke taak). Een herder dus met een speciale taak.

Een andere voorafschaduwing vinden al in Gen.2:10-14 waar we lezen: ‘Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land Chawila, waar het goud is; en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopie. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.’ De hoofdstroom stelt natuurlijk Jezus Christus voor die Zijn leiding en gaven geeft aan de vier bedieningen.
De 1ste: Pison, betekent uitgietende stroom, dat is: het apostelambt, waardoor de Heilige Geest met Zijn gaven, door oplegging van de handen in de naam van Jezus Christus, door Hem medegedeeld wordt (Hand.8:17;19:6; Ef.1:13; 2Tim.1:6,14). De 2de:    Gihon, zich een baan brekende stroom, d.i. het profetenambt, waardoor de Heilige Geest spreekt tot de gemeente (Hand.11:27,28; 21:10,11; 15:32; 13:1,2; 1Tim.4:14). De 3de is de Hiddekel, pijlsnelle of vrolijk huppelende stroom, d.i. het evangelistenambt in zijn snelle verspreiding over de aarde. (Han.21:8; 2Tim.4:5. De 4de: Frath, zoet water of Eufraat, die met zoet water drenkt, d.i. het herder- en leraarambt (Ef.4:11; 1Pet.5:2; Hand.20:28).

Dit is dus de viervoudige bediening, gesteld om te blijven totdat de Heer komt, of zoals Ef.4:12,13 leert: ‘om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.’ Maar, zoals het ook in de begintijd van Christus’ kerk ging, al deze ambten dienen door de Heer Zelf aangewezen te worden door de Heilige Geest (zie Hebr.5:4 en Hand.20.28).
Nu moet ook duidelijk zijn waarom in punt 3 van het credo op de beginpagina van deze site te lezen staat dat de taak van de bediening is ‘de christenheid op te roepen tot de leer van de Heilige Schrift zoals deze in de eerste eeuw van de Kerk door apostelen, profeten, evangelisten en herders van de Heer, werd onderwezen. Het is voluit Bijbels, gegrond op zowel Oude als Nieuwe Testament. Och dat men daar veel meer oog voor had in de christenheid, want de Heer geeft Zijn ambten en gaven niet voor niets. Hij wil veel meer geven dan waarmee men genoegen neemt!

 

[1]  https://www.nd.nl/nieuws/opinie/dus-de-pinkstergemeenten-willen-over-naar.2347428.lynkx