Laodicea vandaag

‘Christenen moeten klaar zijn voor de eindtijd.’ Het was een mooie kop deze week van een artikel op cip.nl waar verwezen werd naar een preek van de Amerikaanse pastor John Piper op diens eigen website (zie voor de transcriptie: http://www.desiringgod.org/interviews/the-end-is-near-are-you-ready).

Hierin betoogt Piper dat de christen van vandaag, net zoals de wijze maagden uit Mat.25, zorgen moet voor olie in de lampen. Citaat: ‘John Piper legt uit dat de olie voor ware spiritualiteit staat. Het hebben van een spreekwoordelijke lamp is niet genoeg. Massa’s christenen hebben volgens hem wel een lamp, maar hebben onvoldoende olie in die lamp zitten. Het gaat erom dat je een lamp hebt met voldoende olie. Een levende relatie met God. ‘Ben jij er klaar voor? Heb je olie in je lamp? Leven, geloof, hoop, liefde, realiteit? Of draag je je lamp alleen maar bij je voor de vorm? Zo van: ‘Ik ga naar de kerk, ik neem een Bijbel mee, ik bid voor het eten. Ik probeer me aan de Tien Geboden te houden. En dat is het dan.’ Om het enigszins te vertalen, de prediker pleit hier voor passie in het geloof. Nu is er niets tegen passie, integendeel, maar of dat nu de olie in de lampen betreft is zeer de vraag.
Gods Woord legt zichzelf uit, dus daar moeten we kijken wat de betekenis van de olie in de lampen van de maagden is. Want was niet de olie, die gebruikt werd voor het zalven van de priesters en al wat God gewijd was (Ex.30:25-32) onder het Oude Ver bond het beeld van de Heilige Geest, vs.29 ‘al wat ze aanroert zal heilig zijn,’ vs.32 ‘het is heiligheid, zij zal u heiligheid zijn?’ Op meer plaatsen in het Oude Verbond vinden we dit, maar ook in het Nieuwe Testament; Christus (Hebr.1:9) is eveneens door de Vader gezalfd met olie van de Heilige Geest (Joh.1:32; 3:34; Kol. 1:19, zie ook Ps.89:20). Heiliging geschiedt door Gods Geest lezen we in 2Thes.2:13.

De zalving van priesters in het Oude Testament was een eeuwigdurende inzetting: ‘Gij zult hen zalven, zoals gij hun vader gezalfd hebt, om voor Mij het priesterambt te bekleden; en dit geschiedt, opdat hun zalving voor hen tot een altoosdurend priesterschap zij in hun geslachten’ (Ex.40:15). Dit geschiedde in het natuurlijke met echte, onvervalste zalfolie, maar als voorbeeld voor datgene wat in het Nieuwe Testament geestelijk zou geschieden. De roeping van ambten, zoals Paulus en Barnabas tot apostelen geroepen werden, geschiedde in het Nieuwe Verbond door Gods Geest. Men leze Hand.13:1-3!
Maar het gaat nog verder. Naar 1Pet.2:5 zijn christenen geroepen tot koning-priester zijn: ‘Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.’ Even verder (vs.9,10a): ‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk.’ En net zoals in het Oude Verbond de priesters gezalfd werden, moeten ook christenen gezalfd worden met de Heilige Geest, want het is hen alles overkomen voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is (1Kor.10:11). Ook apostel Johannes heeft kennis daarvan: ‘Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen’ (1Joh.2:20).

Nu is natuurlijk de vraag hoe deze zalving plaatsvindt, of met andere woorden, hoe de Heilige Geest als toerusting werd medegedeeld aan gewone gelovigen. We hebben er vaker op gewezen. Zowel in Hand.8:17 als in Hand 19:6 bemerken we dat apostelen (Petrus, Johannes en Paulus) aan nieuwe gelovigen na de waterdoop de handen oplegden, waardoor de Heilige Geest werd ‘gegeven’. Er werd de eerstgenoemden zelfs geld geboden om dit ook te kunnen: ‘En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange’ (Han.8:18,19). Kan de Schrift duidelijker zijn over hoe de Geest Gods woning maakt bij een gelovige?
In de ‘directe afstammelingen’ van de eerste kerk weet men dit nog. Bij het vormsel in de R.K.-kerk luidt de formule: ‘’Ik dien u het vormsel toe in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, opdat u met deze zelfde Heilige Geest vervuld wordt en het eeuwige leven hebt.’ In de Griekse Kerk volgt als onafscheidelijk van de doop op de waterdoop de zalving met de heilige zalfolie. Zij noemt deze zalving: het zegel van de gave van de Heilige Geest. Deze woorden komen ook voor in de formule door de priester bij de plechtigheid uitgesproken.’ Alleen, beide kerken ontberen apostelen, waardoor ook de gaven van de Heilige Geest (zie 1Kor.12) niet meer tot ontplooiing komen en er ook nooit meer geld aangeboden wordt voor de ‘macht’ de Geest te geven.

Om een wijze maagd te worden en vervuld te worden met de Geest Gods, waardoor men ‘genoeg olie’ heeft om de Bruidegom te ontmoeten wanneer Hij komt, moet men dus op zoek naar de ware apostelen van de laatste tijd, degenen die door de Geest Gods geroepen zijn en door hun handoplegging de H. Geest kunnen meedelen. We leren uit 1Joh.2:27 dat die gelovigen in Christus Jezus kunnen blijven: ‘En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.’ Zij zijn toegerust!