Laodicea vandaag,

Tweet

Op Twitter konden we bovenstaande vraag op 2 januari lezen. De 1Korintetekst luidt: ‘Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’ De link verwijst naar een Engelstalig artikel waarin de schrijver beweert dat wat hier de laatste bazuin genoemd wordt, niets te maken heeft met de zevende bazuin uit de Openbaring. Tussendoor lezen we ook nog dat de zevende bazuin de zevende van een serie oordelen zou zijn. Wat begrijpt men in de christenheid weinig van het boek Openbaring! Dat werd eens te meer duidelijk in diverse andere bijdragen in de christelijke media die het nieuwe jaar voorbeschouwden. Men heeft vaak de klok wel horen luiden, maar waar de klepel hangt?

Toch voelt men vaak wel aan dat we leven in de laatste dagen voordat de Heer terugkomt. In een artikel van het RD van dezelfde datum als de tweet hierboven, getiteld ‘Het einde is in zicht’ schrijft dr. M. Klaassen dat de Bruidegom vlakbij is en citeert hij een uitspraak van prof. dr. J.H. Gunning: ‘Als wij Christus op een dag verwachten, kunnen wij ons vergissen. Maar als wij Hem elke dag verwachten, kunnen wij ons niet vergissen.’ Klaassen vervolgt dan met dat de Bruidegom aanstaande is en hij schrijft: ‘Maar wie dagelijks bidt om olie in de lamp, hoeft zich niet mee te laten zuigen in onheilsstemmingen en –profetieën.’ Dat klinkt heel sympathiek, maar ook hier geldt weer dat men in de christenheid toch weinig weet heeft van hoe de toekomende toorn te ontvluchten en bij de wijze maagden te horen die genoeg olie voor hun lampen bij zich hadden.

Nu kunnen we wel constateren dat er te weinig kennis is over de dingen van de eindtijd, maar we hebben dan ook de plicht om wat wij weten te delen met hen die graag olie in hun lampen willen hebben. We lezen in de gelijkenis over de dwaze maagden die zich in allerijl spoedden naar de olieverkopers. Welke zijn nu die olieverkopers? Dat kunnen toch alleen maar, zoals de Schrift leert , ware apostelen van de Heer zijn die naar Hand.8:17 na gebed de gelovigen de handen oplegden, waardoor zij de gave van de Heilige Geest (waarvan de olie het beeld is) ontvingen. En ook Hand 19:6 lezen we hoe ‘apostel Paulus hun de handen oplegde’ waarna de Heilige Geest over hen kwam, ‘en zij spraken in tongen en profeteerden.’ Zij ontvingen dus de gaven van de H. Geest (zie 1Kor.12-14).  Daarom kon dezelfde Paulus de Korintiërs schrijven: ‘De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten’ (2Kor.12:12).

Over de Openbaring moeten we dan vertellen dat die gegeven is, zoals in Op.1 vermeld, ‘om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden’. We lezen dus in die verzameling visioenen die Johannes op het eiland Patmos kreeg, de geschiedenis van de christelijke kerk zoals die zou gaan plaatsvinden. Die geschiedenis wordt niet achtereenvolgens verteld, maar van de zeven komende tijdvakken van ong. 300 jaar wordt vermeld:
a. wat het geestelijk leven van de gemeente van de tijdvakken behelst (in de brieven aan de Aziatische gemeenten),
b. in het Zegel: het geestelijk leven van de machten in Kerk en Staat,
c. in de Bazuin: de toestand en de uitwerking van de evangelieverkondiging, en
d.in de Fiool of Toornschaal: de uitgieting van de oordelen van God.
Hieruit kunnen we concluderen dat de laatste bazuin van 1Kor.15 inderdaad de zevende is. Waarom wordt juist de bazuin vermeld in die tekst? Omdat het duidelijk moet zijn dat de verkondiging van de ware dienstknechten, de apostelen en profeten van de Heer, de waarheid betreft en dat men naar hen moet luisteren om de grote verdrukking te ontvluchten (zie Op.9:4). Want zij hebben het onderpand (Ef.1:13,14; 2Kor.5:5)) van de toekomende erfenis van de apostelen ontvangen en zijn door hen verzegeld met de Heilige Geest (Ef.4:30; Op.7:3,4).

Wil men meer weten? Dan raden we ‘Het Boek voor onze Tijd’ aan, geschreven door F.W. Schwartz, uitgegeven bij de Kandelaar (http://www.uitgeverijdekandelaar.nl/bookDetail.asp?book_id=1).