Laodicea vandaag,

Het was afgelopen week vriendelijk weer. Warm voor de tijd van het jaar en reden om voor een weerwebsite te melden: ‘Het weer houdt zich niet aan menselijke uitvindingen als kalenders of wintertijd en zomertijd, dat blijkt dit jaar wel weer.’ Toch is veel van het weer voorspelbaar en gelden wetten als die van Buijs Ballot (de lucht stroomt van een maximum naar een minimum, enz.) nog immer als voorheen. Hoeveel apps en websites zijn er tegenwoordig niet die de mens helpen het weer te voorspellen en er rekening mee te houden? Dat doet weer denken aan wat Jezus tot de scharen die Hem volgden sprak in Luk.12:54-57: ‘Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is?’ De Heer verwijt het volk twee dingen. Ten eerste dat men de tekens van de tijd niet doorziet en ten tweede ‘dat zij niet tot hun geweten inkeren, en zich daar voor het aangezicht Gods afvragen, wat recht is’ (Calvijn). We kunnen ons dat vandaag de dag ook afvragen, want waar zovelen de kerk verlaten heeft men niet door dat de wederkomst van Christus voor de deur staat. Onderzoek de tekenen van de tijd zoals die door Gods Woord gegeven zijn en men kan niet tot een andere conclusie komen: maranatha, Jezus komt.
Maar ook het andere verwijt van de Heer geldt. Om nogmaals Calvijn te citeren: ‘Vandaar toch die grote geneigdheid bij de geveinsden om te twisten, die hen hun pralende woorden met zoveel zelfvertrouwen doet uitspreken; hun denkvermogen echter gebruiken zij niet en plaatsen zich niet voor Gods rechterstoel, opdat de waarheid wanneer zij eenmaal erkend is, de overwinning behale.’ Paulus schrijft Timotheüs (2Tim.3:8) over de mens uit de laatste tijden dat zij zijn ‘zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes.’ Zij ‘staan de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.’ Dat is een harde conclusie, die gelukkig lang niet voor iedereen geldt of zal gelden, want uit de komende grote verdrukking komt een grote schare die niemand tellen kan (Op.7:9). Velen zullen nog gehoor geven aan de roepstem van Gods boden en Zijn Woord om zich te bekeren en zich tot de Here te wenden.

Blijft dat wij christenen de taak hebben de komst van de Heer aan te kondigen als een Johannes de doper die in de woestijn van Judea predikte en sprak: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Mat.3:1b,2). Gezien de heersende droogte van de prediking van Gods Woord in deze tijd is het ook woestijnachtig in onze omgeving, maar geldt de betekenis van de naam Judea evenzeer: ‘Hij zal geprezen worden.’ Is het niet nu, dan wel in de toekomst als de Heer zichtbaar voor iedereen op aarde terugkomt en Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Dan moeten we niet denken als de jonge vrouw die in EO’s Visie in een artikel over leven met de eindtijd vertelde dat ze dit een beangstigend onderwerp vond en er liever niet over dacht omdat de eindtijd gepaard ging met allerlei ellende. Maar ook dat ze haar leven aan het opbouwen was en vol plannen zat die ze graag wilde uitvoeren. Dat hoort men vaker van jonge mensen. Maar heeft dan niemand hen ooit verteld dat niets in dit leven opweegt tegen wat de komst van Christus zal opleveren? Of zoals de apostel Paulus de Korintiërs schrijft: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben’ (1Kor.2:9). Want ‘wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven,’ mocht de apostel Petrus schrijven (1Pet.5:4). Laten wij uitzien naar Zijn komst, want het is louter vreugde:

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, Die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, Die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.
(https://www.youtube.com/watch?v=RA72UnE1vM4)