Laodicea vandaag,

Vandaag gedenken wij dat de monnik Maarten Luther 500 jaar geleden aan de deur van de slotkapel te Wittenburg zijn 95 stellingen bekend maakte. En hiermee, zou later blijken, is de gezegende hervorming aangevangen. Want Gods Woord, de Bijbel, het Evangelie van Jezus Christus, werd door de hervorming bij velen de basis van het geloof en van de zaligheid uit genade.

Uit deze gebeurtenis blijkt dat God, de Heer, alles leidt en bestuurt, zodat mensenkinderen, levenden en ontslapenen, op de dag des Heeren, de zaligheid kunnen beërven. En dit alleen op basis van het geloof in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus.

Geen goede werken of afkopen van zonden, maar het aanvaarden van Zijn genade, Zijn liefde en Zijn kruisverdienste. En dit betekent natuurlijk wel, dat wij de liefdewerken naar het grote gebod, God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf, zullen houden.

De hervorming is dus een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Christelijke kerk. En zoals geschreven vindt alles plaats volgens het Godsplan met de mensheid. Hij wil mensen, uit vrije keuze en wil, zalig maken. Daartoe roept Hij iedereen op om in Hem te geloven en in Zijn liefdesdienst alles te doen wat Hij van ons vraagt. Dat was van het begin der schepping en in het bijzonder sedert de komst in nederigheid van de Zoon van God op deze aarde.  Het Evangelie wordt sedertdien verkondigd, maar deze verkondiging heeft niet altijd het gehoopte resultaat. In de Openbaring van Johannes vinden wij de kerkgeschiedenis beschreven tot en met de grote oordeelsdag. Ondertussen wordt in de zeven tijdvakken van de geschiedenis veel moois beschreven, maar ook vele waarschuwingen, zelfs van bestraffingen. Zo was het ook aan het einde van de 15e eeuw. Na de duistere middeleeuwen, dat de gemeente te Sardis (deze naam betekent overblijfsel), tot verval was gekomen. Het was een zeer bloeiende gemeente geweest als wij een beeld van haar mogen vormen. Haar toestand wordt immers duidelijk verklaard, dat zij de naam had dat zij leefde. Haar reputatie was zelfs tot in de hemel doorgedrongen: ‘Ik weet uw werken’, zo verzekert Christus, ‘dat gij de naam hebt, dat gij leeft’. Maar dan volgt dadelijk daarop, als een ijskoude douche, ‘en gij zijt dood’.  Goddank volgt op dit oordeel de periode van de hervorming. Vier hervormers als de typen van de ambten in de kerk; Luther, Melanchton, Calvijn en Zwingli zijn de mannen die Gods Woord, de Bijbel, weer op de kansel in de kerk brachten, maar zij werden niet gewaardeerd en moesten noodgedwongen de Roomse Kerk verlaten. Zij gingen door met hun werkzaamheden en velen aanvaardden hun lering. De hervorming werd zo een feit. De Heer gaat door met Zijn werk. De periode van 300 jaar, het tijdvak van Filadelfia (deze naam betekent struik met geurige bloemen) volgde, waarin aan het einde duidelijk werd, dat er toch nog veel ontbrak in de gemeente wat de Heer bij het ontstaan van de kerk op Pinksteren en daarna in die eerste gemeente had geschonken, namelijk ambten en gaven van de Heilige Geest. In Openbaring 10 had de Heer voorzegd, dat het Boekske, de Bijbel, gegeten moest worden en daarna opnieuw gegeten moest worden. Maar dat was moeilijk te verteren. Toch heeft de Heer op veler gebed de gaven van de Heilige Geest waarover gesproken wordt in 1 Kor.12 geschonken en is de Hersteld Apostolische Kerk door de Heer gegeven, met daarin ook de ambten, de bekende viervoudige bediening van apostelen, profeten, evangelisten, en herders en leraars. Ef. 4:16 dienende ter vervolmaking van de gemeente.

Dat laatste heeft plaats gevonden in 1830 en later in het tijdvak van Laodicea, waarin wij leven.

Ook van de laatste tijdvak spreekt de Heer Zijn oordeel en waarschuwt Hij lieflijk om naar Zijn stem te horen en Hem te dienen.

Met de hervorming is het Woord van God, het Evangelie van Christus, weer op de kansel geplaatst met al haar zegeningen en dat gedenken wij 500 jaar later. Maar nog is het einde niet. De Heer heeft dus ook weer de organisatiestructuur van Zijn gemeente terug gegeven in onze periode van Laodicea.

Wat doen wij hier mee? Zoeken ook wij waarlijk een verzegeld bruidskind van Christus te zijn. Zijn wij werkelijk vurig van geest, of lauw, dus noch heet, noch koud. Daarom letten wij bovendien ook op de tekenen der tijden, die vooraf gaan de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken. Tekenen, die elke dag weer meer anti-christelijke zaken en andere kenmerken tonen, die de komst van de Heer aankondigen. Bidt met ons mee: Kom Heer Jezus. Maran-atha.