Laodicea vandaag,

Het gonsde in de media deze week weer eens over ‘nieuw bewijs voor het begin van alles: de Big Bang, of de oerknal’. Amerikaanse wetenschappers meenden rimpelingen te hebben gezien, ‘afdrukken die ontstaan zijn toen het universum 13,8 miljard jaar geleden geboren is. Met de ontdekking die nu is aangekondigd lijkt vast te staan dat ons heelal met de Big Bang is begonnen.’

Dit zijn woorden die heel veel Nederlanders lezen en geloven, maar zijn ze waar? De populair wetenschappelijke artikelen in kranten en bladen gaan vrijwel altijd uit van de evolutietheorie (met uitzondering van het blad ‘Weet’). En wie heeft nu genoeg kennis van natuurkunde om te twijfelen aan wat gerenommeerde wetenschappers blijkbaar vinden?
Men kan bijvoorbeeld gaan zoeken op internet. Dan vind je bijvoorbeeld http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_big_bang_opgeblazen.htm en blijkt de theorie van de big bang helemaal niet zo bewezen, als lijkt in de dagelijkse berichtgeving van kranten en andere media.

Maar nog veel krachtiger spreekt Gods Woord. Misschien niet de meest bekende tekst vinden we in dat hoofdstuk over de geloofshelden, Hebr.11:3, ‘Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.’ Wat we kunnen zien of waarnemen, is geschapen door het Woord Gods! Zoek niet verder, want dat heeft geen zin! Apostel Paulus schrijft de Romeinen: ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!’ Het is Christus over Wie hij hier spreekt, het levende Woord over wie de majesteitelijke beginwoorden van het evangelie van Johannes handelen, o.a. in vers 3: ‘Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.’ Niet door een big bang met de bijbehorende evolutie, maar op een wijze waarnaar ook elders in de Schrift gewezen wordt. De Bijbel zegt verschillende malen dat God ‘de hemel uitspant als een tentkleed’ (Ps.104:2) / ‘Hij breidt de hemel uit als een doek’ (Jes.40:22) / ‘de hemel schiep en uitspande’ (Jes.42:5) (zie voor meer voorbeelden: http://kiel0.home.xs4all.nl/plasmatheorie.htm).

Wij in Laodicea moeten vooral letten op de aanhef van de Heer in Zijn brief aan ons (Op.3:14). Daarin verklaart de Heer dat Hij de ‘trouwe en waarachtige Getuige, het begin der schepping Gods’ is. Niet voor niets. Hij wist dat in het laatst der dagen de mensen voorgehouden zou worden dat alle aardse ontwikkelingen gevolg waren van evolutie en dat geloof in Zijn Woord spectaculair af zou nemen. Maar Hij is Oorzaak van onze wereld en ons bestaan, het Begin der schepping Gods! Hij was erbij, Hij was getuige, een zeer waarachtige, omdat Hij geen onwaarheid spreken kan!

Gods Woord kan dan ook niet gebroken worden, ondanks de moeite die Zijn wederstrever onderneemt en hoeveel geleerden hij ook meeneemt, want ‘Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven’ (1Kor.1:20,21). Dat geloof wensen we alle mensen toe.