Laodicea vandaag,

‘Degene die zich Bijbelgetrouw pleegt te noemen, beschouwt de Bijbel als het onfeilbare geopenbaarde Woord van God,’ lezen we in Wikipedia. Het betekent dus niet dat de interpretatie van Gods Woord eenduidig is, maar wel dat Bijbelgetrouwe christenen zich verlaten op wat er in de 66 boeken van de Bijbel geschreven is.  Voor leer en leven. Op de eerste pagina van deze website kan men dan ook direct lezen dat ‘de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof’. Jezus Zelf zegt in een discussie met de Joden eveneens dat de Schrift niet gebroken kan worden (Joh.10:35b).

We kunnen natuurlijk wel de vraag stellen of we de trouw aan Gods Woord toepassen in het dagelijks leven. Dat men op internet zelfs Bijbelgetrouw kan zoeken (http://www.bijbelgetrouwzoeken.nl/), wil niet zeggen dat we voortdurend gehoorzaamheid tonen aan het Woord… ‘Wie Mijn geboden bewaart, is degene die Me liefheeft’ zegt de Heer in Joh.14:21. En er zijn nog meer teksten die aangeven dat Gods geboden bewaard moeten worden (1Kon.3:14; Spr.2:1; Joh.15:10: 1Joh.2:4; 3:24).

Toch, wie groet tegenwoordig zijn mannelijke geloofsgenoot met een broederlijke kus? Of kent u iemand die Mat.18:8 letterlijk genomen heeft: ‘Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg.’ Ook het oog dat tot zonde verleidt in het volgende vers, is zelden door iemand uitgerukt. Deze voorbeelden zijn natuurlijk met vele aan te vullen en we kunnen allemaal met de apostel Paulus zeggen: ‘Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik’ (Rom.7:15). We blijken zondiger dan we zouden willen. De predikant Tim Keller heeft ooit gezegd: ‘We zijn zondiger dan we ooit kunnen beseffen. En tegelijk door God meer geliefd dan we ooit durven te dromen.’ Dat is de kern van het evangelie, want Hij heeft de wereld zo lief gehad ‘dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe,’ het bekende vers Joh.3:16.

We hebben de laatste dagen de geboorte van de Heer mogen vieren die voor ons naar de aarde kwam en vlees werd en we zitten niet ver van het wereldlijke oud & nieuw, de dagen waar we van Mozes leren: ‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen’ (Ps.90:12). Het zijn de dagen van reflectie, waarop we tot onszelf kunnen inkeren en ons afvragen of we Gods geboden wel voldoende trouw zijn geweest. Bent u het eens met de constatering dat we eigenlijk allemaal veel te vaak gefaald hebben?

Dezer dagen wordt vaak Bachs Weihnachtsoratorium gespeeld. Misschien ook een idee voor vandaag, de derde Kerstdag. Het deel ‘Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen’ is geschreven voor deze derde dag van het Kerstfeest. Hierin wordt het bezoek van de herders aan Jezus beschreven en staat vooral de dankbaarheid centraal. Het opent met een koor, dat de koning van de hemel om verontschuldiging vraagt voor de, in vergelijking met de hemelse koren, stamelende tonen die als dank voor al het goede op aarde worden gezongen. In het vervolg wordt nogmaals de dank betoond voor alles wat Hij deed en doet, de Heer, Die hemel en aarde gemaakt en trouw houdt tot in eeuwigheid.

Laten we Zijn trouw beantwoorden en Zijn grote gebod Hem boven alles lief te hebben en de naaste als onszelf serieuzer nemen dan we tot dusverre gedaan hebben.