Laodicea vandaag,

Dat ‘de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof’ vindt men meteen op de startpagina van deze website en ook nog als eerste punt. Bij de uitleg staat dan dat de Bijbel het Woord van God is, dat het richtsnoer moet zijn van handel en wandel, van leer en prediking. We kunnen daarmee vaststellen dat die Bijbel de basis is waaruit de gelovige moet vertrekken in denken en doen. Apostel Paulus leert ditzelfde ook aan zijn leerling Timoteüs: ‘Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, (…) dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus’ (2Tim.3:14,15). Ook de Heer Zelf zei de Joden: ‘Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen’ (Joh.5:39). Door Gods Woord te kennen, leren we ook Hem kennen en langzamerhand Zijn Woord(en) begrijpen waardoor de liefde tot Hem meer en meer wordt opgewekt, zoals dat altijd gaat in een goede relatie. Uiteindelijk maken we ons die woorden en zinnen eigen waardoor we zoals Paulus in het vervolg aan Timoteüs schrijft: ‘Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust’ (vs.16,17). Het heeft doel en nut de Bijbel te kennen.

Wat schetst nu onze verbazing te lezen op de website cip.nl [1] dat we moeten stoppen met dit gedrag. Citaat: ‘Voor veel mensen is de Bijbel niet een vanzelfsprekend autoriteit. Voor de jongere generaties is dat nog sterker dan in de oudere generaties. Toch zijn we in de kerken nogal gewend om te zeggen dat “de Bijbel het zo zegt“. En misschien moeten we daarmee stoppen, zo pleit Andy Stanley (pastor North Point Church) in een interview [2]. De spreker probeert uit te leggen dat je beter kunt zeggen dat Paulus of Christus iets heeft gezegd om een eventuele blokkade te omzeilen bij een toehoorder die iets tegen de Bijbel heeft.
Het is niet gek na te denken over hoe je geloofswaarheden communiceert. Uiteindelijk zijn de citaten die men gebruikt van Paulus of Christus, of wie dan ook uit de Bijbel afkomstig. Maar gebruik vervolgens een beter voorbeeld dan het volgende: ‘Andy Stanley legt in zijn boek “Deep & Wide” uit dat hij gelooft dat Adam en Eva echte mensen waren. Niet omdat de Bijbel het zegt, maar omdat Jezus daarvan overtuigd was.’ We weten dat Jezus dit dacht omdat zulks in Gods Woord staat opgetekend! Daarmee geloof je toch wat geschreven staat? Dat voor veel mensen de Bijbel geen vanzelfsprekende autoriteit heeft, betekent voor christenen toch niet dat voor hun hetzelfde geldt! Is het niet zo dat juist omdat die 66 boeken zo veel betekenen dat wij ons geloof in die autoriteit belijden door uit de Bijbel te citeren? Is het niet zo dat juist ons enthousiasme over dat wat geschreven staat, kan overslaan op onze toehoorders. Als je niet van postzegels verzamelen houdt, zal je niet gauw een t.v.-programma volgen waarin een verzamelaar centraal staat. Maar als deze met passie spreekt over zijn hobby, is de kans best groot dat je blijft kijken. Oprechte passie is aantrekkelijk en intrigeert mensen. Zijn wij wel geest-driftig genoeg over de Bijbelse inhoud? Zijn we er voldoende mee bezig? Of is het een Boek dat vooral mooi staat in een boekenkast?

Heeft iemand wel eens een teleurstelling ondervonden als hij of zij de Bijbelse richtlijnen navolgde? Bleek niet elke keer dat er het goud van de waarheid en het zilver van de liefde in opgetekend stond? En hoeveel troost boden bijvoorbeeld de Psalmen in moeilijke tijden… Had je zelf geen woorden dan kon je meebidden met zo’n dichter. Ze heetten David of Salomo of Asaf, of waren soms anoniem, maar bleken dezelfde gevoelens en gedachten te hebben. Gods voorzienigheid heeft ons Zijn Woord gegeven, Zijn brief aan de mens van alle tijden. Laten we er dankbaar voor zijn en laten we het Woord benutten voor al die dingen die de apostel Paulus aan zijn leerling schreef. En laten we al de dagen van ons leven zelf leerlingen blijven van al die prachtige teksten die ons uit zoveel eeuwen zijn gegeven.

[1] http://www.cip.nl/artikel/43667/Stop-met-de-Bijbel-zegt-het-zo, overgenomen van http://www.creatov.nl/2014/08/de-bijbel-zegt-het-zo/
[2] http://www.christianitytoday.com/ct/2014/july-web-only/andy-stanley-stop-saying-bible-says.html