Laodicea vandaag,

We kunnen niet zeggen dat het komkommertijd is wat het nieuws betreft, zoals zo vaak in de zomer. Sinds vorige week donderdag stonden kranten en andere media vooral in het teken van de boven Oekraïne neergeschoten Boeing, waardoor bijna 300 mensen het leven verloren. De opgelaaide strijd in Gaza / Israël kon ook op wat krantenkoppen rekenen. We moeten weer eens constateren, als zo vaak, dat de gehele wereld met recht in het boze ligt (1Joh.5:19) en de mensenmoordenaar van den beginne (Joh.8:44) voor de zoveelste keer heeft toegeslagen. In beide gevallen was er sprake van raketten; eentje die een passagiersvliegtuig naar beneden haalde en vele die wederzijds werden en worden afgevuurd naar de andere partij. In beide gevallen zijn zelfs heel wat kinderen ten prooi gevallen aan wat mensen elkaar aandoen.

Onschuldig bloed vergieten behoort volgens Spr.6:17 tot de zeven dingen die een hartgrondige gruwel voor God zijn. We mogen constateren dat de 298 slachtoffers van vlucht MH17 tot dit ‘onschuldig bloed’ behoren. Als dit soort gebeurtenissen geschiedt, wordt door velen wederom de vraag gesteld waarom God die gruwelijkheden dan toch toestaat. Het antwoord weten we gewoonlijk niet. We kunnen concluderen dat lang niet altijd het onrecht in dit bestaan wordt gewroken en dat het soms lijkt of dat onrecht zegeviert. Toch leert Col.3:25: ‘Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.’ Deze algemene conclusie wordt gericht tot de slaven die tot de gemeente in Colosse behoorden, maar geldt alle mensen. Eénmaal zal Gods oordeel plaatsvinden over wat iemand in het leven heeft verricht. Negatief, zoals hier geformuleerd, maar ook positief want we lezen in Ef.6:8: ‘Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.’ Dat oordeel zal onpartijdig zijn, zonder aanzien des persoons of welke status iemand had: ‘Ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken (Op.20:12).

We kunnen nimmer zeggen dat de gruwelijkheden van deze wereld Gods wil zijn. Weliswaar is er niemand die uit zichzelf God zoekt en is er niemand die goed doet (Ps.14:2,3), toch heeft God geen behagen in de dood van ons zondaars (Ez.33:11). Hij wil daarentegen dat we ons bekeren en leven! Het is om die reden dat Hij de mogelijkheid geeft aan een ieder om de Weg te vinden naar een eeuwig en gelukzalig leven. Dat geschiedde door onschuldig bloed! God heeft namelijk Zijn eigen Zoon naar deze aarde gezonden om ons met Hem te doen verzoenen. Daartoe heeft Hij onze straf gedragen: ‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden (Js.53:5).’

Afgelopen woensdag was een nationale dag van rouw. Tienduizenden hebben hun respect betoond en troost verleend aan de nabestaanden van degenen die overleden door de daad van mensen die eenmaal daarvoor hun verantwoordelijkheid moeten dragen. Overal ter wereld sterven vandaag weer onschuldigen aan moord, honger, oorlogsgeweld of welke andere reden ook. Dat gaat God aan het hart. In Hos.11:8 lezen we: ‘Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt.’ Het gaat hier om mensen die zich van God afkeerden en desondanks worden Zijn genade en erbarmen opgewekt. Laat staan als het gaat om degenen die onschuldig slachtoffer werden. Van de vermoorde Abel zegt God tegen de moordenaar: ‘Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem.’ Dat zal niet anders zijn bij de slachtoffers van gisteren, vandaag en morgen. Laten we mede daarom tot de Heer van liefde roepen of Hij een einde wil maken aan de gruwelen die op aarde heersen. Kom, Here Jezus!